Tablica Ogłoszeń | 2017-01-09

ENCYKLOPEDIA NARODOWEGO DZIEDZICTWA POLONII !

ENCYKLOPEDIA NARODOWEGO

DZIEDZICTWA POLONII

WSPÓŁCZESNE HISTORYCZNE DZIEŁO ENCYKLOPEDYCZNE

W PIĘCIU JĘZYKACH

ENCYKLOPEDIA PRZEZNACZONA GŁÓWNIE DLA MŁODEGO POKOLENIA POLONII ŚWIATA

WYBRANA TEMATYKA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

BIOGRAMY: POLONII ŚWIATA, LUDZI ŚWIATA DLA POLONII, POLAKÓW DLA POLONII

GENEZA I DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZEŃ,

ORGANIZACJI I KLUBÓW POLONIJNYCH

Głównym zamierzeniem Autora encyklopedii wielojęzycznej jest jej aplikacja jako lektury w szkołach polonijnych w świecie. Taka forma przekazu dla młodego pokolenia, , będzie stanowić wielkie narodowe dziedzictwo Polonii, nie tylko w świecie, ale także w Polsce.

Autor encyklopedii Profesor Zbigniew S. Piasek, w strukturach światowych organizacji polonijnych, pełni między innymi funkcję korespondenta zagranicznego „Stowarzyszenia Polsko Amerykańskich Inżynierów” w New York, „Polonia Technica” w USA oraz korespondenta w organizacji międzynarodowej „Strzelecki Heritage Inc. Melbourne” w Australii.

Profesor podjął się eksperymentalnych badań zmierzających do monograficznego opisu osiągnięć Polonii i Polaków w USA, Rosji, Kanadzie, Ameryce Południowej, Europie, Afryce, Australii i Nowej Zelandii, Azji, Ukrainie, Japonii oraz na Bliskim Wschodzie w okresie od drugiej wojny światowej do współczesności.

Encyklopedia dotyczy wyłącznie Polaków żyjących.

Encyklopedia zostanie wydana w dwóch tomach. Pierwszy zawierał będzie ludzi sukcesu, działaczy polonijnych i ludzi świata, zasłużonych dla Polonii. Drugi tom obejmował będzie dziedzictwo organizacji, stowarzyszeń i klubów polonijnych oraz biogramy Polaków żyjących w kraju, którzy przedstawią w nich związek z organizacjami, stowarzyszeniami, fundacjami, przedsiębiorstwami polonijnymi itp.

Biogramy encyklopedyczne powinny zawierać kompleksowy, a zarazem syntetyczny opis przebiegu drogi zawodowej lub działalności polonijnej, tak w kraju, jak i w miejscu osiedlenia (opisy zrealizowanych projektów, wdrożone koncepcje, wynalazki, opracowania teoretyczne, aplikacje, badania medyczne, sukcesy w dziedzinie sportu, wystawy, prezentacje, jak również inne formy działalności: w organizacjach polonijnych, misyjnej, dyplomatycznej, badawczej lub dydaktycznej).

Biogramy należy napisać alternatywnie w dwóch językach (zależnie od kraju zamieszkania): polskim i angielskim, polskim i hiszpańskim, polskim i niemieckim lub polskim i francuskim.

Wzbogacone powinny być zdjęciami. Jednym portretowym i drugim dowolnym na tle pomnika, kościoła, zamku, helikoptera, z obrad polonijnych itp. Ilość znaków w jednym biogram nie powinna przekraczać liczby pięciu tysięcy — 6000.Zamierzeniem Autora jest upowszechnienie Encyklopedii poprzez jej kolportaż do szkół polonijnych, placówek dyplomatycznych RP i polonijnych, stowarzyszeń naukowych i polonijnych oraz bibliotek narodowych na świecie. Encyklopedia będzie też dostępna w księgarniach w Polsce i poza granicami kraju.

Tytuł encyklopedii:

ENCYKLOPEDIA NARODOWEGO

DZIEDZICTWA POLONII

Indywidualne biogramy do encyklopedii dotyczące karier: biznesowych, dyplomatycznych, sportowych, zawodowych, naukowych, medycznych, lotniczych, architektonicznych, artystycznych i in. oraz działalności polonijnej, powinny uwzględniać:

kompleksowy opis profesjonalnej kariery lub działalności polonijnej. Zdjęcia powinny być w formacie JPEG, RTF lub TIFF o rozdzielczości min. 300 dpi (wyraźne), a podpisy zdjęć w języku polskim i angielskim, polskim i francuskim, polskim i hiszpańskim lub polskim i niemieckim.

Pełne informacje o dostępności Encyklopedii wszyscy zainteresowani otrzymają po jej wydrukowaniu.

BIOGRAMY PROSZĘ NAPISAĆ W FORMIE MINI MONOGRAFII WŁASNEGO ŻYCIA

WZÓR BIOGRAMU

Nazwisko, imiona, kraj osiedlenia

np. BĄCZEK FRANCISZEK JÓZEF – FRANCJA

Rok, miejsce urodzenia

Informacje biograficzne powinny być prezentowane w tekście i napisane w trzeciej osobie.

Np. Bączek Franciszek urodził się w Kielcach.

Wykonywany zawód

(np. lekarz, naukowiec, misjonarz, ksiądz, lotnik, pisarz, artysta malarz, działacz polonijny, artysta fotografik, trener piłkarski, biznesmen i in.)

Kariera zawodowa (wyłącznie w porządku chronologicznym).

Opisując własną karierę zawodową proszę włączyć;

— tytuły i stopnie naukowe, wojskowe, sportowe, artystyczne i in.

(np. biskup, ks. prałat, dyrektor, inspektor. profesor, kapitan lotnictwa, trener piłkarski, ekspert i in.)

— główne kierunki działalności: biznesowej, naukowej, sportowej, kościelnej, artystycznej, wojskowej i in.

(np. georadarowe badanie podłoża gruntowego, współpraca biznesowa amerykańsko – chińska w przemyśle włókienniczym, kooperacja marketingowa w przemyśle spożywczym, misje katolickie – krótka interpretacja itp.).

— krótkie informacje nt. decyzji zamieszkania w kraju osiedlenia i działalności polonijnej.

— projekty wynalazcze i in.: tytuły, kraj, rok wykonania,

— ważniejsze patenty, medale, książki, artykuły, odznaczenia, wyróżnienia: nazwy, kraj, rok wydania, nadania – max. 3 pozycje opisane w tekście. Za jaką działalność Pan Bączek uzyskał np. odznaczenie,

Działacze polonijni uzyskają akceptacje biogramów, jeżeli:

— uzasadnią własne osiągnięcia w organizacjach, stowarzyszeniach, klubach polonijnych, fundacjach i in.,

Do tekstu biograficznego włączą nazwy organizacji, pełnione funkcje, lata działalności. (np. Kongres Polonii Kanadyjskiej, przewodniczący komisji, od 1990r. do chwili obecnej.). Można podać kilka przynależności do organizacji polonijnych z interpretacją,

— przytoczą ważniejsze tematy wystąpień lub wykładów o tematyce polonijnej,

— zamieszczą inne istotne informacje, które mogą dodatkowo scharakteryzować sylwetkę, np. wydane artykuły, książki, prezentacje własnych rzeźb, filmów i in.

Hobby

Adres korespondencyjny (wg. uznania)

Biogramy można wysłać pocztą elektroniczną wyłącznie na adres: zpiasek@pk.edu.pl

Wysłany e-mailem biogram będzie dostępny tylko dla Autora i wydawcy.

Ostateczny tekst będzie przedstawiony osobie zainteresowanej do akceptacji dopiero na etapie przekazania do druku.

Wysłany biogram będzie potwierdzeniem do umieszczenia go w encyklopedii.

Genezę i działalność stowarzyszeń, organizacji i klubów polonijnych ze zdjęciami, proszę zapisać na CD i wysłać na adres:

Prof. Zbigniew S. Piasek

Politechnika Krakowska

31-155 Kraków

Ul. Warszawska 24

Poland

Autor

Zbigniew S. Piasek