Tablica Ogłoszeń | 2018-02-19

REKRUTACJA NA STUDIA W POLSCE DLA OSÓB POLSKIEGO POCHODZENIA

Szanowni Państwo!

Wydział Konsularny Ambasady RP w Moskwie uprzejmie informuje, że rozpoczęła się rekrutacja osób polskiego pochodzenia na kształcenie w Polsce w uczelniach podległych Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok 2018/2019 ze stypendium Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA). Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z Regulaminem Programu Stypendialnego dla Polonii, który jest dostępny na stronie:https://nawa.gov.pl/images/artykuly/Studenci/REGULAMIN_Program-Stypendialny-dla-Polonii-2018.pdf.pdf

Nabór wniosków w Programie stypendialnym dla Polonii będzie prowadzony w terminie od 9 lutego do 31 marca 2018 r. do godz. 23.59 czasu polskiego wyłącznie w formie elektronicznej w systemie teleinformatycznym NAWA, dostępnym za pośrednictwem strony internetowej: https://programs.nawa.gov.pl/login

Podkreślamy, że jest to jedyna dopuszczalna forma wnioskowania. Oznacza to, że Wydział Konsularny Ambasady RP w Moskwie  nie zbiera już papierowej wersji dokumentacji.

Wykaz kierunków, poziomów kształcenia, uzyskiwanych tytułów zawodowych, form kształcenia i uczelni prowadzących dany kierunek studiów znajduje się w systemie Pol-on na stronie internetowej: www.polon.nauka.pl

Wykaz dokumentów aplikacyjnych:

1.     Skan paszportu (strona ze zdjęciem)

2.     Skan Karty Polaka lub zaświadczenia o polskim pochodzeniu, wydanego przez polską placówkę konsularną

3.     Zdjęcie legitymacyjne

4.     Kopia świadectwa maturalnego lub zaświadczenie ze szkoły z ocenami za ostatnie półrocze

5.     Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku

6.     Zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na podjęcie studiów w Polsce (w przypadku gdy wnioskodawca jest osobą niepełnoletnią)

7.     Inne dokumenty (np. opinia organizacji polonijnej, rekomendacja nauczyciela)

8.     List motywacyjny uzasadniający chęć podjęcia studiów w Polsce w języku polskim (lub w przypadku nieznajomości języka polskiego w tłumaczeniu na język polski)

Wniosek musi zawierać wszystkie wymagane załączniki. Załączniki w języku innym niż polski muszą być przetłumaczone (dopuszcza się wyłącznie tłumaczenie przysięgłe lub tłumaczenie poświadczone przez polską placówkę dyplomatyczno-konsularną; nie dotyczy zał. 8)

Prosimy o rozpowszechnienie informacji o prowadzonym naborze wśród członków organizacji polonijnych.