Tablica Ogłoszeń | 2018-09-24

ZARZĄDZANIE W OŚWIACIE! kursy online!

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na dwa kursy online, które rozpoczną się w naszym ośrodku już w październiku!

I. Zapraszamy na ZARZĄDZANIE W OŚWIACIE! To już 6 edycja. Rozpoczęcie zajęć potwierdzone!

Dla kogo? Dla:

. Osób zajmujących stanowiska kierownicze w przedszkolach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych (centrach kształcenia praktycznego, centrach kształcenia ustawicznego, ośrodkach doskonalenia nauczycieli, itp.
. Kandydatów na stanowiska kierownicze w oświacie,
. Nauczycieli zainteresowanych doskonaleniem zawodowym, pragnących nabyć wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania w oświacie,
. Osób rozważających założenie przedszkola, szkoły, klubu przedszkolaka, szkoły językowej, żłobka, itd.;
. Osób zajmujących się problematyką oświatową w jednostkach samorządu terytorialnego;
. Pracowników nadzoru pedagogicznego;
. Pracowników organów prowadzących szkoły;
. Animatorów działań i organizacji oświatowych.

Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć w Państwa placówce pod warunkiem, że wielkość grupy jest nie mniejsza niż 20 osób. Szczegółów udzielamy telefonicznie.

II. Zapraszamy do skorzystania z możliwości nabycia kwalifikacji do zdalnego nauczania.

METODYK ZDALNEGO NAUCZANIA 
kwalifikacje nabędziesz w 150 godzin.

Oferta skierowana jest do osób, które projektują i organizują proces kształcenia w formie online (kursy elektroniczne, webinaria, blended learning, platformy zdalnego nauczania, np. Moodle, MOOC, wydarzenia nadawane w czasie rzeczywistym i in. ) lub mają taki zamiar.

METODYK ZDALNEGO NAUCZANIA 
Cena: 150 €
Zajęcia: forma e-learning
Ilość godzin: 150

Metodyk edukacji na odległość (e-learning)

Nowy zawód opracowany na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Metodyk edukacji na odległość jest odpowiedzią na zapotrzebowanie placówek oświatowych, które wykorzystują materiały multimedialne. Osoba posiadająca kwalifikacje w tym zawodzie jest przygotowana na cyfryzację placówek oświatowo-dydaktycznych i tworzenie edukacyjnych materiałów dydaktycznych (m.in. elektronicznych podręczników).

Kod zawodu według Klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy z 7 listopada 2016 r. – rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityk i Społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1876): 235103


Zadania zawodowe:

. identyfikowanie potrzeb i oczekiwań różnych grup odbiorców edukacji na odległość;
. prowadzenie współpracy z ekspertem dziedzinowym i innymi specjalistami w zakresie projektowania programu kursu elektronicznego;
. dobieranie metod i środków dydaktycznych do potrzeb kursu elektronicznego;
. posługiwanie się narzędziami dedykowanymi do tworzenia kursu elektronicznego;
. dostosowywanie tradycyjnych materiałów dydaktycznych do formy edukacji na odległość;
. ocenianie jakości kursu elektronicznego;
. dokumentowanie procesu tworzenia kursu elektronicznego zgodnie z procedurami obowiązującymi w danej organizacji;
. udzielanie wsparcia metodycznego i doradzanie organizatorom edukacji na odległość;
. doskonalenie kompetencji i własnego warsztatu pracy metodycznej;
. prowadzenie warsztatów i konferencji metodycznych dla nauczycieli kształcenia na odległość;
. organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami i przepisami BHP, ochrony ppoż. i ochrony środowiska.

Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny (502162165, 32 4329857) lub mailowy (odn.rybnik@gmail.com).

 

ZAPRASZAMY!

Jeżeli nie wyrażasz zgody na otrzymywanie informacji z mojego biura to odpisz na tego maila słowami: „Nie wyrażam zgody na otrzymywanie wiadomości z Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Rybniku”.Jeżeli otrzymamy maila o powyższej treści to Twój adres zostanie usunięty z bazy książki adresowej mojej struktury.


kom. 502 162 365

Tel. 32 43 29 857
Fax. 32 43 29 855