W dniach 21-24 października 2021 roku we Władykaukazie odbyły się Dni Kultury Polskiej, które zostały zorganizowane przez Związek Organizacji Polskich «Jedność «i Organizację Społeczną «Narodowo-Kulturalne Stowarzyszenie Polaków «Polonia» Republiki Osetia Północna–Alania». W ramach tego wydarzenia odbył się szereg działań, mających na celu wzmocnienie więzi kulturowych między narodami słowiańskimi. Polonię Saratowa na imprezie reprezentował prezes Antoni Kuzniecow.

 

21 października przebiegła narada prezesów organizacji polonijnych Rosji, na którym Antoni Kuzniecow wygłosił prelekcję na temat działalności SROS «PNKC «Polonia» w latach 2020-2021. Podczas spotkania omówiono również aktualne kwestie współpracy między wspólnotami polonijnymi.

 

Następnego dnia, 22 października, w Północno-Osetyjskim Instytucie Badań Humanistycznych i Społecznych im. W.I. Abajewa odbyła się tradycyjna konferencja naukowa «Polacy w Rosji», którą otworzył jej organizator i pomysłodawca dr Aleksander Sielicki. Z powitalnym słowem do uczestników konferencji zwrócił się Kierownik Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Federacji Rosyjskiej, Konsul RP pan Sławomir Łuczak. Na konferencji wystąpili przedstawiciele społeczności naukowej Osetii Północnej, regionów Rosji, a także naukowcy z Polski przez transmisję internetową.
Po zakończeniu konferencji w Bibliotece Naukowej Władykaukaza odbyły się obchody 20-lecia Organizacji Społecznej Narodowo-Kulturalne Stowarzyszenie Polaków «Polonia» Republiki Osetia Północna–Alania. Uroczystość otworzył Konsul RP pan Sławomir Łuczak. Pogratulował Polonii Osetii Północnej jubileuszu i złożył życzenia sukcesów jej stałej szefowej pani Weronice Zieleńskiej. W ramach imprezy odbyła się prezentacja makiety Kościoła św. Antoniego Padewskiego we Władykaukazie, otwarcie wystawy fotografii «Złota Polska Jesień», którą stworzyli liderzy ruchu polonijnego Południowego Uralu państwo Włodzimierz i Anna Malinowscy, wystawy rzadkiej książki polskiej z fundacji Biblioteki Naukowej, wystawy sztuki i rzemiosła «Polski Akcent», a także odbył się uroczysty koncert, na którym wykonano ulubione piosenki narodowe i tańce.

 

Polakom Osetii Północnej pogratulowali ze sceny przedstawiciele władz państwowych Republiki Osetia Północna–Alania, a także delegacja prezesów organizacji polonijnych Rosji.

 

23 października pani Weronika Zeleńska zorganizowała dla gości wycieczkę po historycznej części miasta Władykaukaz ze zwiedzaniem historycznej Dzielnicy Polskiej, po której odbyła się ceremonia złożenia kwiatów pod pomnikiem Polaków na Cmentarzu Wschodnim we Władykaukazie, w której uczestniczyli przedstawiciele Ambasady RP w Federacji Rosyjskiej.

 

Dla chętnych zorganizowano wycieczkę w góry (wąwóz Karmadon, wioska Dargaws, wąwóz Kurtatinski).

 

24 października uczestnicy i goście uroczystości zwiedzili Muzeum Narodowe Republiki Osetia Północna–Alania.

 

SROS «PNKC «Polonia» dziękuje prezesowi Związku Organizacji Polskich «Jedność» Aleksandrowi Sielickiemu oraz pani prezes Organizacji Społecznej «Narodowo-Kulturalne Stowarzyszenie Polaków «Polonia» Republiki Osetia Północna–Alania» Weronice Zieleńskiej za ciepłe przyjęcie i doskonałą organizację uroczystości!

 

Дни польской культуры во Владикавказе глазами гостя из Саратова

 

21-24 октября 2021 года во Владикавказе проходили Дни польской культуры, организованные Союзом польских организаций «Единство» и Национально-культурным обществом поляков «Полония» Республики Северная Осетия–Алания, в рамках которых прошел целый ряд мероприятий, направленных на укрепление культурных связей между славянскими народами. Полонию Саратова представлял председатель Антон Кузнецов.

 

21 октября состоялось совещание председателей полонийных организаций России, на котором Антон Кузнецов выступил с докладом о деятельности СРОО «ПНКЦ «Полония» в 2020-2021 годах. Также были обсуждены актуальные вопросы сотрудничества между полонийными общинами.

 

На следующий день, 22 октября, в Северо-Осетинском институте гуманитарных и социальных исследований им. В.И.Абаева состоялась традиционная научная конференция «Поляки в России», которую открыл организатор и вдохновитель пан Александр Селицкий. С приветственным словом к участникам конференции обратился руководитель консульского отдела Посольства Республики Польша в Российской Федерации Консул Республики Польша пан Славомир Лучак. На конференции выступили представители научного сообщества Северной Осетии, регионов России, а также ученые из Польши по интернет-видеосвязи.

 

После окончания работы конференции в Научной библиотеке Владикавказа состоялось празднование 20-летнего юбилея Национально-культурного общества поляков «Полония» Республики Северная Осетия–Алания. Торжество открыл Консул Республики Польша пан Славомир Лучак. Он поздравил Полонию Северной Осетии с юбилеем и пожелал успехов ее бессменному руководителю пани Веронике Зеленской. В рамках праздничных мероприятий прошла презентация макета костела Святого Антония Падуанского во Владикавказе, открытие выставки фотографий «Золотая польская осень», которую создали привезли на праздник лидеры полонийного движения Южного Урала пан Владимир Малиновский и пани Анна Малиновская, выставки редкой польской книги из фондов Научной библиотеки, выставки декоративно-прикладного искусства «Польский акцент», а также состоялся праздничный концерт, на котором были исполнены любимые национальные песни и танцы.

 

Поляков Северной Осетии поздравили со сцены представители органов государственной власти Республики Северная Осетия-Алания, а также делегация председателей полонийных организаций России.

 

23 октября пани Вероника Зеленская провела для гостей праздника обзорную экскурсию по исторической части города Владикавказ с посещением «Польского квартала», после которой состоялась церемония возложения цветов к памятнику полякам на Восточном кладбище г. Владикавказ, в которой приняли участи представители Посольства Республики Польша в Российской Федерации.

 

Для желающих была организована экскурсия в горы (Кармадонское ущелье, селение Даргавс, Куртатинское ущелье).

 

24 октября участники и гости торжеств посетили Национальный музей Республики Северная Осетия-Алания.

 

СРОО «ПНКЦ «Полония» благодарит председателя Союза польских организаций «Единство» Александра Селицкого и председателя Национально-культурного общества поляков «Полония» Республики Северная Осетия–Алания пани Веронику Зеленскую за теплый прием и отличную организацию праздника!

 

Автор фото — Евгений Смиркин