W dniach 03-06 grudnia 2020 roku w Saratowie w Domu Kina przy wsparciu organizacyjnym Polskiego Centrum Narodowo-Kulturalnego «Polonia» odbył się 13. Festiwal Filmów Polskich «Wisła».

W jego programie znalazły się najnowsze prace mistrzów słynnej polskiej szkoły reżyserskiej, m.in. obraz «Boże Ciało» Jana Komasy i «Podatek od miłości» Bartłomieja Ignaciuka.

Festiwal zainaugurowała prezentacja kultury polskiej, podczas której uczestnicy SROS «PNKC «Polonia» w strojach narodowych wyszli na scenę i zwrócili się do zgromadzonych na sali widzów.

Prezes Antoni Kuzniecow powiedział o pracy organizacji na rzecz wzmocnienia przyjaźni między narodami i jedności wszystkich Polaków na całym świecie. Pozdrowienia dla Saratowian od Polaków z odległej Kolumbii przekazał Michał Krasnow. Mikołaj Kołomijcew poinformował, w jaki sposób i dzięki czemu w XX wieku pojawił się fenomen polskiego kina, a Irena Siergiejew zapoznała wszystkich z kulturowymi tradycjami organizowania festiwali w Polsce.

Na zakończenie prezentacji Polacy saratowscy chórem zaśpiewali piosenkę «Wszyscy Polacy — to jedna rodzina!»

Zgodnie z ustaloną tradycją w trakcie następnych trzech dni przed każdym pokazem aktywiści Polonii Saratowa Zofia Siergiejew i Andrzej Nieczajew wygłaszali słowo wstępne, w którym zapoznawali publiczność z historią stworzenia filmu, który zostanie wyświetlony, losem jego autorów i aktorów.

Mimo ograniczeń przeciwepidemicznych, festiwal zakończył się sukcesem!

Dziękujemy dyrektorowi artystycznemu saratowskiego Domu Kina Romanowi Wasiliewowi za współpracę, a wszystkim uczestnikom prezentacji za doskonały występ!

Składamy specjalne podziękowania dla sponsora prezentacji festiwalu Eliasza Żadajewa, dzięki któremu impreza była barwna i niezapomniana!

В Саратове прошел 13-й Фестиваль польских фильмов «Висла»

С 03 по 06 декабря 2020 года в Саратове в Доме Кино при организационной поддержке Польского национально-культурного центра «Полония» прошел 13-й Фестиваль польских фильмов «Висла».

В его программе были представлены самые новые работы мастеров знаменитой польской режиссерской школы, в т.ч. картина «Тело Христово» Яна Комасы и «Налог на любовь» Бартломея Игнацюка.

Фестиваль открывала презентация польской культуры, во время которой участники СРОО «ПНКЦ «Полония» в нарядных национальных костюмах вышли на сцену и обратились к собравшимся в зале зрителям.

Председатель Антон Кузнецов рассказал о работе организации по укреплению дружбы между народами и о единстве всех поляков во всем мире. Привет саратовцам от поляков далекой Колумбии передал Михаил Краснов. Николай Коломийцев сообщил, каким образом и благодаря чему в XX веке появился феномен польского кино, а Ирина Сергеева познакомила всех с культурными традициями проведения фестивалей в Польше.

В завершение презентации саратовские поляки хором спели песню «Wszyscy Polacy — to jedna rodzina!» (Все поляки — одна семья!)

По сложившейся традиции, в течение следующих трех дней перед каждым показом активисты Полонии Саратова Софья Сергеева и Андрей Нечаев произносили вступительное слово, в котором знакомили аудиторию с историей создания картины, которая будет демонстрироваться, судьбой ее авторов и актеров.

Несмотря на противоэпидемические ограничения, фестиваль удался!

Благодарим арт-директора саратовского Дома Кино Романа Васильева за сотрудничество, а всех участников презентации за отличное выступление!

Отдельная благодарность спонсору презентации фестиваля Илье Жадаеву, благодаря которому мероприятие было ярким и запоминающимся!